نظرسنجی
به نظر شما رتبه استقلال در پایان مرحله گروهی کدام گزینه است؟

به نظر شما رتبه استقلال در پایان مرحله گروهی کدام گزینه است؟

گزینه اول:

اول

تعداد پاسخ: 8458

گزینه دوم:

دوم

تعداد پاسخ: 4105

گزینه سوم:

سوم

تعداد پاسخ: 707

گزینه چهارم:

چهارم

تعداد پاسخ: 3465